Prevádzkový poriadok pre čerpaciu stanicu, autoservis, autolakovňu, autodieľňu, autoumyváreň či pneuservis je základný pracovný dokument. Vypracovanie rôznych prevádzkových poriadkov je povinnosťou určenou legislatívne a každý z nich predstavuje súbor odporúčaných postupov a činností. Profesionálne vypracovaný prevádzkový poriadok zabezpečí, aby zamestnanci mali vytvorené vhodné a bezpečné pracovné podmienky.

Dokumentácia – podľa Vašich potrieb

 • Prevádzkový poriadok pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt (látok)
 • Prevádzkový poriadok pre autoservis, autodielňu, pneuservis
 • Prevádzkový poriadok pre autolakovňu
 • Prevádzkový poriadok pre autoumyváreň
 • Poradenstvo, dokumentácia, evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve
  • Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Identifikačné listy nebezpečných odpadov
  • Opatrenia pre prípad havárie
 • Poradenstvo, dokumentácia, evidencia a hlásenia vo vodohospodárstve
  • Prevádzkový a manipulačný poriadok vodnej stavby
  • Prevádzkový poriadok odlučovača ropných látok
  • Prevádzkový poriadok lapača tukov
  • Havarijný plán – čiže Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok
  • Zabezpečenie Havarijných súprav
 • Žiadosť o schválenie Prevádzkového poriadku
 • Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Audit čerpacej stanice (prípadne autoservisu, autolakovne, pneuservisu), ktorého súčasťou je aj poradenstvo a kontrola na dodržanie legislatívnych noriem
 • Školenie a oboznámenie s prevádzkovým poriadkom a dokumentáciou

Rokovania vo vašom mene

 • na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

prevádzkový poriadok pre čerpaciu stanicu, autoservis