Prevádzkový poriadok pre sklad liekov, lekáreň, laboratórium je základný pracovný dokument, ktorý sa venuje problematike chemických, karcinogénnych a mutagénnych faktorov, prípadne biologických faktorov v laboratóriách. Vypracovať prevádzkový poriadok a posudok o riziku je povinnosťou určenou legislatívne a každý typ prevádzkového poriadku predstavuje súbor odporúčaných postupov a činností. Profesionálne vypracovaný prevádzkový poriadok zabezpečí, aby mali zamestnanci vytvorené vhodné a hlavne bezpečné pracovné podmienky.

Dokumentácia – podľa vašich potrieb

 • Prevádzkový poriadok pre sklad liekov
 • Prevádzkový poriadok pre lekáreň
 • Prevádzkový poriadok pre laboratórium
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s expozíciou chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom
 • Prevádzkový poriadok pre manipuláciu s bremenami
 • Poradenstvo, dokumentácia, evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve
  • Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Identifikačné listy nebezpečných odpadov
  • Havarijný plán – opatrenia pre prípad havárie v odpadovom hospodárstve
 • Poradenstvo, dokumentácia, evidencia a hlásenia vo vodohospodárstve
  • Prevádzkový a manipulačný poriadok vodnej stavby
  • Prevádzkový poriadok odlučovača ropných látok
  • Havarijný plán – čiže Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok
  • Zabezpečenie Havarijnej súpravy
 • Žiadosť o schválenie Prevádzkového poriadku
 • Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Obhliadka a audit prevádzky, ktorého súčasťou je aj poradenstvo a kontrola na dodržanie právnych predpisov
 • Školenie a oboznámenie s prevádzkovým poriadkom a dokumentáciou
 • Označenie prevádzky informačnými výveskami s piktogramami

Rokovania vo vašom mene

 • na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

sklady liekov, lekárne, laboratória