Jasle, škôlky, školy, detské centrá a iné zariadenia pre deti patria do širšej skupiny zariadení pre deti a mládež. Podliehajú schvaľovaciemu procesu na RÚVZ a potrebujú spĺňať požiadavky na funkčné členenie, hygienu a bezpečnosť vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Pracovníci v zariadeniach pre deti majú predpísanú zdravotnú a odbornú spôsobilosť. Podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, ako aj činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu vám kvalitne vypracujeme v prevádzkovom poriadku daného zariadenia a v súvisiacej dokumentácii. Ponúkame vám prevádzkový poriadok pre zariadenia pre deti.

Prevádzkový poriadok pre zariadenia pre deti a ďalšia dokumentácia

 • Prevádzkový poriadok pre jasle
 • Prevádzkový poriadok pre škôlku (materskú školu)
 • Prevádzkový poriadok pre školu
 • Prevádzkový poriadok pre detské centrum
 • Prevádzkový poriadok detského parku a pieskoviska
 • Prevádzkový poriadok pre iné zariadenie pre deti
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenie spoločného stravovania (aj pri výdaji jedál pre deti)
 • HACCP plán a systém
 • Prevádzkový poriadok kotolne
 • Žiadosť o schválenie Prevádzkového poriadku pre škôlky, detské centrá a zariadenia pre deti a mládež
 • Žiadosti o schválenie súvisiacich prevádzkových poriadkov
 • Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky
 • Poradenstvo pri zmene účelu využitia priestorov
 • Poradenstvo a dokumentácia v odpadovom hospodárstve
 • Poradenstvo a dokumentácia vo vodohospodárstve

Seminár

 • Oboznámenie s prevádzkovými poriadkami

Merania

 • Zabezpečenie analýz vzoriek pitnej vody prostredníctvom akreditovaného laboratória
 • Výstupný protokol s výsledkami z analýzy

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Školenie zamestnancov – oboznámenie s prevádzkovým poriadkom
 • Označenie prevádzky informačnými výveskami s piktogramami

Rokovania vo Vašom mene

 • na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

prevádzkový poriadok pre detské centrum, škôlku