V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, sme pre Vás a Vašich zamestnancov pripravili praktické online školenie so zameraním na dodržiavanee zásad správnej hygienickej a výrobnej praxe so zameraním na sprísnené požiadavky v prevádzkovej hygiene prevádzkarne a osobnej hygiene zamestnancov. 

Online školenie na tému „Prevádzkové opatrenia pre zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín, pokrmov a nápojov“ napomáha účastníkom školenia zvládať a prakticky pochopiť mimoriadne opatrenia v prevádzkovej a osobnej hygiene, ktoré musia byť v prevádzkach zavedené a budú musieť byť dodržiavané dostatočne dlhý čas tak, aby sa nám spoločne podarilo zvládnuť pandémiu nového koronavírusu. Všetky podmienky sú prakticky zamerané s prihliadnutím na požiadavky pri výrobe, skladovaní a predaji potravín a pokrmov.   

CIEĽ ŠKOLENIA

 • Cieľom je odovzdať účastníkom praktické skúsenosti pre splnenie sprísnených hygienických opatrení v zmysle legislatívnych požiadaviek a zabezpečiť tak minimalizáciu rizika pre zavlečenie a šírenie nového koronavírusu vo Vašej prevádzkarni.

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Pracovníci pôsobiaci na všetkých stupňoch výroby, spracovania, skladovania, manipulácie a uvádzania potravín a pokrmov na trh. Školenie má praktický prínos pre všetkých zamestnancov potravinárskeho priemyslu za účelom minimalizovania prenosu a šírenia nového koronavírusu.

PROGRAM ŠKOLENIA – TÉMY

 • Sprísnené hygienické požiadavky na prevádzkovú a osobnú hygienu priestorov a zamestnancov pri predaji a manipulácií s potravinami a pokrmami.
 • Dodržiavanie preventívnych hygienických opatrení v zmysle zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe systému HACCP.
 • Sprísnené hygienické požiadavky pri výrobe, skladovaní a predaji potravín konečnému spotrebiteľovi.
 • Sprísnené hygienické požiadavky pri predaji pokrmov spôsobom osobného odberu alebo objednávky na diaľku.
 • Analýza nebezpečenstiev pri výrobe, skladovaní a predaji potravín a pokrmov.
 • Kolektívna spolupráca pri práci s potravinami s prihliadaním na riziká spojené s vykonávanými epidemiologicky závažnými činnosťami. Spätná väzba a informovanosť v kolektíve – praktické príklady.
 • Praktické usmernenie zamestnancov v súlade s aktuálnymi Nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia nového koronavírusu.
 • Otázky účastníkov školenia, diskusia k aktuálnej téme.

TERMÍN, MIESTO A CENA

 • Online školenie realizujeme na objednávku klienta. Školenie je realizované online – formou live video prezentácie.
 • Cena je stanovená individuálne na základe počtu zúčastnených osôb.
 • V prípade záujmu Vám k školeniu poskytneme bližšie informácie.