Prevádzkový poriadok a posudok o riziku – výroba plastové okná, kovy, drevo a farby, je základný pracovný dokument, ktorý sa venuje problematike riešiacej chemické, karcinogénne a mutagénne faktory, prašnosť, hluk a manipuláciu s bremenami. Vypracovať prevádzkový poriadok a posudok o riziku je povinnosťou určenou legislatívne a každý typ prevádzkového poriadku predstavuje súbor odporúčaných postupov a činností. Profesionálne vypracovaný prevádzkový poriadok zabezpečí, aby zamestnanci mali vytvorené vhodné a bezpečné pracovné podmienky.

Dokumentácia – podľa vašich potrieb

 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s expozíciou chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s expozíciou hlukom
 • Prevádzkový poriadok pre manipuláciu s bremenami
 • Poradenstvo a zabezpečenie meraní hluku v životnom prostredí
 • Poradenstvo, dokumentácia, evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve
  • Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Identifikačné listy nebezpečných odpadov
  • Havarijný plán – opatrenia pre prípad havárie v odpadovom hospodárstve
 • Poradenstvo, dokumentácia, evidencia a hlásenia vo vodohospodárstve
  • Prevádzkový a manipulačný poriadok vodnej stavby
  • Prevádzkový poriadok odlučovača ropných látok
  • Havarijný plán – čiže Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok
  • Havarijná súprava – zabezpečenie
 • Poradenstvo, dokumentácia, evidencia a hlásenia v ovzduší
  • Vypracovanie ročných hlásení o ovzduší do tabuliek NEIS
 • Žiadosť o schválenie Prevádzkového poriadku
 • Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Obhliadka a audit prevádzky, ktorého súčasťou je aj poradenstvo a kontrola na dodržanie právnych predpisov
 • Školenie a oboznámenie s prevádzkovým poriadkom a dokumentáciou
 • Označenie prevádzky informačnými výveskami s piktogramami

Rokovania vo vašom mene

 • na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

Plastové okná, kovy, drevo, farby – výroba