Kto a ako má povinnosť viesť evidenciu odpadov?

V zmysle vyhlášky 366/2015 Z. z. každý držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník má povinnosť viesť evidenciu odpadov za každý druh a poddruh odpadu bez ohľadu na jeho množstvo, a to priebežne počas celého kalendárneho roka. V prípade, že sa jedná o viacero prevádzkarní, odpady je nutné evidovať pre každú jednu prevádzkareň zvlášť.

Evidencia odpadov sa vykonáva do tzv. evidenčného listu odpadov priebežne, ako odpad vzniká, minimálne raz za mesiac. Evidenčné listy odpadov je potrebné uchovávať 5 rokov či už v písomnej alebo elektronickej podobe. Sumárne množstvá odpadov, s ktorými sa počas kalendárneho roka nakladalo, sa odzrkadlia v ročnom ohlásení za odpady.

Kedy ste povinní podávať ročné ohlásenie za odpady?

Povinnosťou každého prevádzkovateľa (teda toho, kto je držiteľom odpadu, sprostredkovateľom a obchodníkom) je podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ak spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

  1. nakladáte ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov
  2. nakladáte ročne v súhrne s viac ako 1 tonou ostatných odpadov
  3. vzniká vám biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a ďalší odpad uvedený v Prílohe č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. bez ohľadu na jeho množstvo – odpady, pri ktorých sa ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Každý, kto spĺňa aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, je povinný podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním najneskôr do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Podané ohlásenie ste povinní uchovávať buď v písomnej alebo elektronickej podobe počas 5 rokov.

Evidencia a ohlásenia o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

Podľa zákona o odpadoch je výrobcom obalov každý podnikateľ, ktorý:

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR,

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

Jednou z povinností, ktorú musí výrobca obalov plniť, sú vyhradené povinnosti vyhradeného výrobku – obalov.

Ako výrobca obalov si ich môžete plniť buď individuálne (činnosť podlieha autorizácii) alebo prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly, a okrem ďalších povinností musíte viesť evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov, ktoré uvádzate na trh, priebežne za obdobie kalendárneho roka.

Evidencia obalov sa vzťahuje aj na plastové tašky. Výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh akékoľvek plastové tašky, ich musia od 1.októbra 2017 evidovať samostatne podľa hrúbky steny tašky (< 15 mikrometrov, 15 – 50 mikrometrov, > 50 mikrometrov) a ohlasovať údaje z evidencie v štvrťročných intervaloch buď individuálne alebo prostredníctvom OZV. V ohlásení za obaly pribudla samostatná tabuľka, do ktorej sa množstvá uvádzajú v kusoch a v kilogramoch.

Termín na podanie ohlásenia je do 28. februára nasledujúceho roka na Ministerstvo životného prostredia.

Pokiaľ uvediete na trh za kalendárny rok do 100 kg obalov, vrátane plastových tašiek, nemusíte uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, aby ste si plnili povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku. Výrobcovi však zostávajú tzv. administratívne povinnosti ako je zaregistrovanie sa v Registri výrobcov obalov na Ministerstve životného prostredia SR, vedenie evidencie obalov a ohlasovanie množstiev obalov uvedených na trh na ministerstvo.


1.1.2026 nadobúda účinnosť vyhláška č. 89/2024 Z. z. MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá nahradí vyhlášku č. 366/2015.

Hlavná zmena bude v zavedení elektronickej evidencie odpadov a v ohlasovaní evidencie.


Neviete si s evidenciami a ohláseniami poradiť?

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.