Prevádzkový poriadok pre potravinárske prevádzky a zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bufety, bistro, kaviarne, pizzerie..) je dôležitou požiadavkou potravinárskej legislatívy. V rámci uvedenia do prevádzky potrebujú predložiť vypracovanú a schválenú kompletnú dokumentáciu na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti vyrábaných potravín, nápojov, polotovarov alebo pokrmov. 

Dokumentácia podľa Vašich potrieb

 • Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania
 • HACCP – dokumentácia správnej výrobnej praxe
 • Plány kontrolných kritických bodov
 • Záznamové hárky a evidencia
 • Hlásenie zásielok potravín živočíšneho pôvodu zo zahraničia
 • Hygienický program a sanitačný režim
 • Informačné tabule a vývesky
 • Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku
 • Žiadosť o uvedenie zariadenia spoločného stravovania do prevádzky
 • Oznámenie o registrácii prevádzkarne
 • Dokumentácia a žiadosti pre schvaľovací proces pri výrobniach živočíšnych potravín
 • Dokumentácia v odpadovom hospodárstve
 • Dokumentácia vo vodohospodárstve
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s biologickým faktorom

Potravinárske semináre

 • Hygienické minimum – príprava na skúšky k osvedčeniam o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
 • Seminár HACCP – zásady správnej výrobnej praxe
 • Seminár pre správnu výrobnú prax v zariadeniach spoločného stravovania
 • Seminár pre správnu výrobnú prax v cateringových spoločnostiach
 • Seminár „Začínam podnikať v potravinárskej prevádzke I“
 • Seminár „Efektívne podnikanie v potravinárskej prevádzke II“

Analýzy vody, potravín a hotových pokrmov v rámci samokontroly

 • Vytvorenie plánu odberu vzoriek potravín  a hotových pokrmov v rámci samokontroly
 • Zabezpečenie analýz vzoriek potravín a hotových pokrmov prostredníctvom akreditovaného laboratória
 • Zabezpečenie analýz vzoriek pitnej vody prostredníctvom akreditovaného laboratória
 • Výstupný protokol s výsledkami z analýzy – s vyhodnotením a odporúčaniami

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Školenie zamestnancov – oboznámenie s prevádzkovým poriadkom
 • Školenie k záznamom a evidencii
 • Označenie pracovných úsekov
 • Označenie prevádzky informačnými výveskami s piktogramami
 • Audit potravinárskej prevádzky v zmysle FSSC/ISO 22 000

Rokovania vo vašom mene

 • Na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

potravinárske prevádzky a spoločné stravovanie