3.12.2020

Poznáme výsledky porovnania kvality potravín na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku.

Ako dopadli potraviny ponúkané na našich pultoch?

 

 

„Duálnou kvalitou“ výrobkov rozumieme tovar predávaný na jednotnom trhu EÚ pod rovnakou značkou alebo ochrannou známkou, ale s rozdielmi v obsahu, zložení alebo kvalite. Slovenska štátna veterinárna a potravinová správa a štátny veterinárny a potravinový ústav ŠVPS SR spolu s ŠVPÚ Dolný Kubín podpísali s Európskou komisiou grant na projekt „Dual Quality of food products marketed in the EU Member States under the same brand or trademark but with differences in content, composition or quality. — CONS-CPC-2017 Slovakia“.

Projekt je zameraný na overenie, či je duálna kvalita stále prítomná u potravinárskych výrobkov. Projekt v prvej a druhej fáze pripravil niektoré podmienky v laboratóriu tak, aby bolo zabezpečené uplatňovanie jednotných a správnych postupov. V prvej fáze bolo laboratórium vybavené prístrojovo tak, aby bolo umožnené analyzovať určité znaky kvality, najmä u olejov.

Po zakúpení a inštalácii zariadení, nasledovala druhá fáza – implementácia a validácia príslušných metód. Tieto metódy boli implementované, validované a akreditované prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby. V tretej fáze projektu boli nakúpené vzorky 42 druhov potravín na trhu v Rakúsku, Nemecku a vzorky rovnakých výrobkov boli odobraté v obchodnej sieti v Slovenskej republike.

Na základe výsledkov Spoločného výskumného centra EÚ (JR) a jeho metodológie boli v ďalšej fáze porovnávané obaly a zloženie uvedené na obaloch. V ďalšom procese boli vzorky analyzované na určitú skupinu chemických a fyzikálnych parametrov a bolo vykonané senzorické posúdenie podľa ISO noriem.

Ponúkame Vám zverejnené výsledky v ktorých nájdete porovnania kvality rôznych skupín potravinárskych výrobkov z Nemecka, Rakúska a Slovenska.

Výsledky získané v tomto projekte sú uvedené tu.

Z výsledkov tohto projektu je zrejmé, že niektoré potraviny ponúkané na pultoch slovenských predajní vykazujú odchýlky kvality od tých, ktoré sú ponúkané spotrebiteľom na nemeckom, či rakúskom trhu.

 

zdroj: www.svpssr.sk