Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie povinní zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a kvalitu (vlastná kontrola) a viesť o tom záznamy. K tomu je dôležité, aby sa na ich prevádzke nachádzala dokumentácia HACCP, dodržiavala správna výrobná prax, normy FSSC a ISO 22000, prípadne certifikácia podľa nich, vykonávali interné audity a bola zabezpečená implementácia do praxe potravinárskej prevádzky. Z toho vyplýva, že by mali určiť a prevádzkovať programy bezpečnosti potravín a postupy založené na zásadách HACCP. Takisto sú povinní zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín, zásadách správnej výrobnej praxe HACCP, vedení evidencie a záznamov, o sanitačnom a hygienickom programe, zásadách správnej skladovacej praxe a ďalších povinnostiach podľa konkrétneho typu prevádzky.

V rámci potravinárskej problematiky vykonávame:

Kompletné vypracovanie dokumentácie HACCP:

Efektívne vypracovaná dokumentácia HACCP Vám môže byť v rámci prevádzkovania veľmi nápomocná. V prípade rôznych potravinových afér je často len správne vypracovaná dokumentácia HACCP dôkazom toho, že vo vašej prevádzkarni je všetko v poriadku.

Interné audity v zmysle potravinárskej normy FSSC 22 000/ ISO 22 000:

Kontroly štátnych úradov v oblasti hygieny nie sú príjemné. Vaša prevádzkareň môže byť však vždy pripravená tak, aby boli splnené všetky zákonné požiadavky. V rámci interných auditov vám vieme napomôcť odhaľovať nedostatky/nezhody, ktoré by pri úradných kontrolách boli klasifikované ako porušenia zákona. Záverom auditu je správa z auditu s odporúčaniami a návrhmi na zlepšenie alebo udržanie štandardu prevádzky.

Implementácia požiadaviek normy do praxe prevádzky vrátane poradenstva:

Zákonné požiadavky pomáhame našim klientom implementovať priamo do praxe na prevádzke. Zavedieme výstupy z dokumentácie, ktoré sú prakticky prepojené s monitoringom kritických kontrolných bodov, sledovaním jednotlivých krokov a technologických procesov vo výrobe, manipulácii, distribúcii a skladovaní potravín. 

Potravinárske školenia zamestnancov:

Naši lektori vyškolia Vašich zamestnancov v potravinárstve tak, aby pochopili a prakticky zvládli všetky súvislosti a požiadavky pri výrobe a uvádzaní potravín do obehu.

  • Príprava na skúšky z epidemiologicky závažných činností v potravinárstve
  • Seminár k HACCP a zásadám správnej výrobnej, skladovacej a hygienickej praxe
  • Seminár pre zariadenia so špecializovaným stravovacím zameraním
  • Seminár zameraný na prax v potravinárskej prevádzke (tréning on the job)

HACCP, FSCC 22000, ISO 22 000