Čistiarne odpadových vôd sú významných prvkom udržateľnosti kvality životného prostredia. Čistia odpadovú vodu a vyčistenú rôznymi stupňami a technológiami (podľa rozsahu a stupňa znečistenia) ju vrátia späť do recipientov v krajine. Prevádzkový poriadok pre čistiareň odpadových vôd je súborom praktických činností a odporúčaných postupov ako dodržať hygienické, technologické, bezpečnostné predpisy a zosúladiť ich s prácou zamestnancov na čistiarni odpadových vôd. Niektoré prevádzkové poriadky riešia aj merania a predchádzanie rizikám hluku, chemických a biologických faktorov pri práci.

Dokumentácia – podľa vášho výberu

 • Prevádzkový poriadok pre čistiareň odpadových vôd
 • Prevádzkový poriadok vodnej stavby
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu v prostredí s expozíciou hluku
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu v prostredí s expozíciou chemickým faktorom
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu v prostredí s expozíciou biologickým faktorom
 • Zaradenie zamestnancov do kategórie prác z hľadiska rizík
 • Žiadosť o schválenie používania materiálov a činnosti, kedy zamestnanci môžu byť vystavení biologickým faktorom
 • Havarijný plán
 • Prevádzkový denník
 • Žiadosť o schválenie Prevádzkových poriadkov
 • Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky
 • Protokol o technickej revízii ČOV do 50 EO

Merania

 • Vytipovanie miest na prevádzke, na ktorých môže dôjsť k vystaveniu zamestnancov hlukom, chemickým faktorom a biologickým faktorom
 • Zabezpečenie meraní hluku, chemických faktorov a v prípade potreby aj biologických faktorov prostredníctvom akreditovaného laboratória
 • Výstupné protokoly s výsledkami z meraní hluku, chemických faktorov a biologických faktorov na pracovisku

Technická revízia ČOV do 50 ekvivalentných obyvateľov

 • Technická revízia zahŕňa vizuálnu kontrolu celkového stavu súboru objektov a zariadení malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO, posúdenie spôsobu prevádzkovania malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO v súlade s rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy a kontrolu prevádzkového denníka. Výsledkom technickej revízie je protokol o technickej revízii.
 • Vlastník ČOV do 50 EO je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu, alebo raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy.

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Školenie pre prácu s expozíciou hlukom, chemickým faktorom a  biologickým faktorom
 • Oboznámenie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom a posudkom o riziku pre prácu s expozíciou hlukom, chemickým faktorom a biologickým faktorom ako aj s výsledkami meraní
 • Navrhnutie ochranných opatrení pre prácu s hlukom, chemickým faktorom a biologickým faktorom
 • Označenie prevádzky informačnými a výstražnými tabuľami
 • Vykonanie technickej revízie pre ČOV do 50 EO našim revíznym technikom a vypracovanie protokolu o technickej revízii kontroly stavu a funkčnosti ČOV

Rokovania vo vašom mene

 • na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

Prevádzkový poriadok pre čistiarne odpadových vôd