5.2.2019 • MVDr. Marián Rozložník

Prinášame vám aktuálne informácie o hovädzom mäse z rizikových prevádzkarní z Poľska a výskyt atypickej formy takzvanej choroby šialených kráv (BSE) na farme blízko hranice s Českou republikou.

Regionálne veterinárne a potravinové správy v Slovenskej republike pravidelne a aj cielene vykonávajú úradné kontroly produktov živočíšneho pôvodu dodávaných z iných členských štátov Európskej únie vrátane Poľska.

V súvislosti s medializáciou spôsobu príjmu zvierat na bitúnok a zabíjania hovädzieho dobytka v Poľsku nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky cielenú kontrolu zameranou na bezpečnosť chladeného a zmrazeného mäsa. Úradné kontroly sa vykonávajú v miestach určenia zásielok, veľkoobchode a ďalej na úrovni maloobchodu vrátane ambulantného predaja.

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti eviduje 15 zariadení spoločného stravovania, do ktorých bolo distribuované hovädzie mäso z inkriminovaného poľského bitúnka. Mäso sa do zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, predškolské a školské zariadenia) dostalo  od dodávateľov, ktorých kontrola spadá do kompetencie orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva na základe hlásených dodávok skontrolovali 14 zariadení spoločného stravovania, pri ktorých sa zistilo:

  • inkriminované hovädzie mäso bolo dodané do skontrolovaných zariadení v celkovom množstve cca. 520 kg a následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov, napr. guláš, hovädzie varené s omáčkou, sviečková na smotane
  • v danej súvislosti neboli hlásené zo strany konzumentov skontrolovaných zariadení žiadne zdravotné komplikácie

Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále vykonávajú intenzívne kontroly po celom Slovensku v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovädzieho mäsa, zabezpečenie jeho stiahnutia  z trhu, zistenia spôsobu likvidácie a zistenia prípadnej ďalšej distribúcie (iným odberateľom, najmä iným zariadeniam spoločného stravovania). Kontroly po celom Slovensku nariadil hlavný hygienik SR, Ján Mikas, už 29. januára, kedy bolo zo strany Poľska deklarované, že inkriminované hovädzie mäso sa nedostalo za poľské hranice.

Celý systém nákupu surovín je v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Prevádzkovatelia sú plne zodpovední za nastavenie podmienok verejného obstarávania, ktoré je v ich kompetencii.

Kontrolu na úseku zariadení školského stravovania vykonávajú pracovníci odborov hygieny detí a mládeže na  jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva buď cielene alebo v zmysle plánu kontrol. V prípade kontroly mäsa sa kontroluje jeho vysledovateľnosť.

V prípade, že sa do niektorých školských stravovacích zariadení dostane nevyhovujúce mäso, ide o porušenie povinností prevádzkovateľov zariadení školského stravovania, nakoľko  v zmysle metodiky materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, vypracovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je povinnosťou prevádzkovateľov žiadať doložiť všetky relevantné dokumenty pri obstarávaní tovaru.

V tejto oblasti UVZ SR plánuje intenzívne spolupracovať so zodpovednými pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pracovníci odborov hygieny detí a mládeže realizujú spoločné odborné semináre s metodičkami školského  stravovania pri okresných úradoch, ktoré taktiež v rámci kontrol sa  zameriavajú najmä na kontrolu dokumentácie. Potrebné budú zvýšené kontroly ako zo strany odborných pracovníkov regionálnych úradov v SR, tak zo strany metodičiek školského stravovania, či si prevádzkovatelia plnia všetky svoje povinnosti. Predpokladom úspešnej prevencie je včasné informovanie zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá je orgánom úradnej kontroly potravín na tomto úseku.

Aktuálna informácia:

Poľskému exportu hovädzie mäsa neprospieva ani aktuálna informácia o výskyte atypickej formy takzvanej choroby šialených kráv (BSE) na farme blízko hranice s Českou republikou. Informovala o tom v pondelok Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) s odvolaním na poľské ministerstvo poľnohospodárstva.

Prípad atypickej nákazy bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) podľa medzinárodnej organizácie zistili v poľskom meste Mirsk, ktoré leží severovýchodne od českého mesta Liberec.

Atypický prípad BSE sa môže objaviť v akomkoľvek stáde, ale s malou pravdepodobnosťou, a jeho výskyt nemá žiadny vplyv na zmenu hodnotenia rizika BSE v Poľsku, uviedla OIE. Posledný známy prípad choroby šialených kráv v Poľsku je z marca 2013.

Z uvedených informácií vyplýva, že v rámci internej kontroly potravín je i naďalej dôležité dbať na pôvod mäsa, systém vysledovateľnosti a interné audity v prevádzkach. Taktiež je potrebné zvážiť možnosti pre nákup kvalitných a zdravotne bezpečných surovín.

Certifikovaní hygienický audítori našej spoločnosti vám budú radi nápomocní pri zabezpečovaní hygienickej bezpečnosti vašich produktov.

(zdroj: www.uvzsr.sk a www.svpssr.sk)