16.3.2020 • MVDr. Marián Rozložník

Vážení klienti, s cieľom informovať Vás o praktickom uplatnení Opatrení Úradu verejného zdravotníctva, Vám zasielame túto informáciu a pripájame sa k výzve za dodržanie opatrení v záujme ochrany verejného zdravia. Veríme, že len spoločným úsilím a dodržaním opatrení sa nám podarí zastaviť šírenie pandemického vírusového ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020)  v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:

A. S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

3. predajní drogérie,

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

5. predajní novín a tlačovín,

6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

B. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.

D. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1.659 eur.

AKO UPLATNIŤ NARIADENÉ OPATRENIA V PRAXI V POTRAVINÁRSKYCH PREVÁDZKACH?
  • Prevádzky poskytujúce verejné stravovanie:

Prevádzkovatelia môžu zabezpečiť predaj pokrmov mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). Prakticky viete zabezpečiť i naďalej chod Vašich zariadení, musíte však zabezpečiť to, aby stravníci neboli prítomní a nevstupovali do prevádzok. Minimalizuje sa tak kontakt osôb a možný prenos vírusu.

  •  Pri príprave a výdaji pokrmov nezabúdajte na mimoriadne hygienické opatrenia pri osobnej a prevádzkovej hygiene:

– Zabezpečte, aby sa pracovníci Vášho zariadenia zdržiavali čo najviac len V domácom a pracovnom prostredí, minimalizovali pohyb na verejnosti v skupinách ďalších ľudí.

– V prípade, ak prišli do kontaktu s pozitívne diagnostikovanými osobami na nový koronavírus, boli okamžite zaradení do domácej karantény, v zmysle pokynov ÚVZ SR.

– Ak je možné, neprepravovali sa hromadnou dopravou.

– Pri pohybe na verejnosti používali ochranné rúška na prekrytie úst a nosa. Pri práci s pokrmami používali všetky pracovné pomôcky pre manipuláciu (ochranné rukavice, rúško na tvár, pokrývka vlasovej časti hlavy, čistý pracovný odev).

– Dôkladne si umývali a dezinfikovali ruky podľa účinných postupov.

– Uvedomele dodržiavali všetky postupy správnej výrobnej praxe systému HACCP.

V prevádzkach zabezpečte zvýšenú sanitáciu všetkých priestorov a zariadení v zmysle postupov správnej hygienickej praxe systému HACCP.

Prítomnosť verejnosti v prevádzkach je zakázaná!!

  • Potravinárske výrobne, sklady potravín, predajne potravín, internetové obchody (eshop) a donáškové služby:

Tieto prevádzky fungujú v štandardnom režime za účelom zabezpečenia zásobovania obyvateľstva potravinami. Taktiež je potrebné aby aj tieto zariadenia zabezpečili vyššie uvedené mimoriadne hygienické opatrenia pri osobnej a prevádzkovej hygiene. Odporúčame Vám vychádzať z postupov správnej výrobnej a hygienickej praxe systému HACCP.

  • Zariadenia spoločného stravovania uzavretého typu (školské jedálne, jedálne pri domovoch dôchodcov..):

Tieto zariadenia sa riadia individuálnymi pokynmi v rámci poskytovaných služieb. Školské jedálne sú uzatvorené.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Verím, že spoločným dodržaním všetkých opatrení sa nám podarí túto situáciu zvládnuť.

Tím AT CONSULT spol. s r.o.

(zdroj: www.uvzsr.sk)