8.1.2020 • MVDr. Marián Rozložník

Štátni hygienici sa zamerajú na označovanie pôvodu mäsa, ktoré bolo použité na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania.

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovuje povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín. Ďalej upravuje práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám, organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín.

Od decembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 303/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zmena nastala aj v § 9, ods. 5 tohto zákona. Citujem: „Zariadenie spoločného stravovania je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa    v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Povinnosť podľa tohto odseku sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“

V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že nedodržanie tejto povinnosti môže byť pri úradných kontrolách sankcionované v zmysle už spomínaného zákona o potravinách.

Aby sme spolu predišli negatívnym sankciám, odporúčame našim klientom zaviesť systém označovania mäsa, ktoré je používané na prípravu pokrmov, v zmysle požiadaviek tohto zákona. Vecnú príslušnosť na výkon úradných kontrol v zariadeniach spoločného stravovania majú i naďalej Regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o. reflektuje na nové požiadavky vyplývajúce z novely zákona o potravinách a zaviedla ich do programu interných hygienických auditov v potravinárskych prevádzkach (viac nájdete na https://www.atconsult.sk/potravinarstvo-a-haccp/interny-audit-potravinarskej-prevadzky/).  

Neustála novelizácia potravinárskej legislatívy sa môže zdať prevádzkovateľom neprehľadná a komplikovaná. Venujte preto svoj čas rozvoju podnikateľskej činnosti a implementáciu legislatívnych požiadaviek nechajte na nás. Naši odborní audítori sú pripravení byť Vám plne nápomocní.

 

Neváhajte a kontaktujte nás „Spolu to zvládneme..“

(www.atconsult.sk, www.haccpvpraxi.sk)