Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. prináša zásadné zmeny v pokutách. Za porušovanie povinností z neho vyplývajúcich sú podľa § 117 sankcie delené do 6 skupín.

1. Skupina –  Pokuty od 500 € do 50.000 €

Takúto pokutu môžete dostať napríklad ak:

 • Nesprávne zaradíte odpad podľa Katalógu odpadov.
 • Neohlasujete údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy.
 • Nemáte správne označené zariadenie na zber odpadu, alebo výkup odpadu.
 • Nesprávne vediete dokumentáciu.
 • Nezabezpečíte prevádzku skládky.
 • Neohlasujete údaje evidencie o nakládke a vykládke nebezpečného odpadu.
 • Nedodržujete povinnosti držiteľa elektroodpadu
 • Neplníte ohlasovaciu povinnosť.

2. Skupina – Pokuty od 800 € do 80.000 €

Takúto pokutu môžete dostať napríklad:

 • Pri uvádzaní tovarov na trh v zálohovaných obaloch, výrobca obalov nedodržiava povinnosť zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.
 • Držiteľ polychlórovaných bifenylov nemá vypracovaný program držiteľa polychlorovaných bifenylov.
 • Nezabezpečenie kontroly náhodných vzoriek odpadu a ich skúšky a analýzy odpadu.
 • Nezabezpečenie monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadu.
 • Nedodržanie povinností a práv distribútora elektrozariadení.
 • Nedodržanie povinností distribútorov batérií a akumulátorov.
 • Neprevzatie kompletného starého vozidla zberným dvorom starých vozidiel.
 • Nedodržanie povinností distribútora pneumatík.

3. Skupina – Pokuty od 1.200 € do 120.000 €

Takúto pokutu môžete dostať napríklad za:

 • Zaobchádzanie s odpadom spôsobom ktorý ohrozuje zdravie ľudí a poškodzuje životné prostredie.
 • Zhromažďovanie odpadov, ktoré nie sú vytriedené podľa ich druhov.
 • Nesprávne uskladňovanie ortuti.
 • Neaktualizovanie havarijného plánu skládky pri každej zmene podmienok najmenej raz za 3 roky.
 • Nezapísanie vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku.
 • Zhromažďovanie nebezpečného odpadu bez triedenia podľa jednotlivých druhov.
 • Nedodržanie povinností výrobcu obalov.
 • Neodovzdanie odpadových olejov na zberný dvor, osobe oprávnenej na zber olejov alebo spracovateľovi odpadových olejov.
 • Neplnenie povinnosti výrobcu platiť príspevky do Recyklačného fondu.

4. Skupina – Pokuty od 1.500 € do 200.000 €

Takúto pokutu môžete dostať napríklad ak:

 • Zhodnocujete alebo zneškodňujete odpady spôsobom, ktorý nie je v súlade s vydaným rozhodnutím.
 • Nemáte schválenú projektovú dokumentáciu.
 • Neuchovávate záznamy z monitoringu počas prevádzkovania dočasného uskladnenia ortuti.
 • Nezabezpečíte prepravu nebezpečného odpadu v súlade zo zákonom.
 • Nedodržujete podmienky udelenej autorizácie.
 • Nemáte udelenú autorizáciu na spracovávanie starých vozidiel.
 • Nemáte udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

5. Skupina – Pokuty od 2.000 € do 250.000 €

Takúto pokutu môžete dostať napríklad:

 • Neumožníte orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemok a nepredložíte potrebnú dokumentáciu.
 • Vykupujete alebo zbierate kovový odpad pochádzajúci s trestnej činnosti.
 • Nevytvárate účelovú finančnú rezervu.
 • Nesplníte informačnú povinnosť ministerstvu.
 • Nezabezpečenie zberu elektroodpadu na celom území Slovenskej republiky.
 • Nezabezpečenie zberu prenosných batérií a akumulátorov v každom okrese.
 • Neohlasovanie toku materiálu pôvodcom odpadu z obalov koordinačnému centru.
 • Neumožnenie monitorovania množstva polychlorovaných bifenylov – orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

6. Skupina – Pokuty od 4.000 € do 350.000 €

Takúto pokutu môžete dostať napríklad ak:

 • Sa porušia zákazy § 13 o zneškodňovaní odpadu.
 • Sa neodstraňujú negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie.
 • Nesprávne prevádzkujete úložisko dočasného uskladnenia ortuti.
 • Vzájomne miešate a riedite jednotlivé druhy nebezpečných odpadov.
 • Rozoberáte alebo inak zasahujete do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na spracovanie elektroodpadu.
 • Vyrábate a uvádzate na trh obaly, v ktorých obsah ťažkých kovov presahuje 100mg/kg hmotnosti.
 • Dôjde k porušeniu zákazu na zmiešavanie odpadových olejov s inými odpadmi.

Predíďte zbytočným pokutám a obráťte sa na profesionálov!

http://www.atconsult.sk/zivotne-prostredie/odpadove-hospodarstvo/