hygienicke-minimumV zmysle platného Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia musí byť každý pracovník odborne spôsobilý pre prácu v potravinárstveTúto odbornú spôsobilosť preukazuje osvedčením (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov), ktoré získa po úspešnom absolvovaní skúšky na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Hygienické minimum je zaužívaný, ale nesprávny názov.

Táto skúška preverí komplex vedomostí, ktoré máte z oblasti potravinárstva. Preto je vhodné pred samotnou skúškou absolvovať prípravu na túto skúšku, ktorú vykonáva naša spoločnosť.

Náš lektorský tím Vás pripraví na témy, ktoré sú predmetom skúšky a na ukážkovom teste si skúsite svoje získané vedomosti. Preto neváhajte a prihláste sa ešte dnes na niektorý s našich termínov. Kompletné informácie a najbližšie termíny nájdete tu.