09.12.2021

Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR

vo veci nakladania s odpadom, ktorý vzniká

v súvislosti s testovaním zamestnancov

na COVID-19 v priestoroch zamestnávateľa.

 

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo metodické usmernenie súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID-19.

Odpad vzniknutý z testovania samodiagnostickými testami na COVID-19 v priestoroch zamestnávateľa zaraďuje v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové číslo 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (ostatný odpad) a nakladá sa s ním v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

Pri testovaní zamestnancov samodiagnostickými testami sa predpokladá aj vznik biologicky kontaminovaného odpadu, ktoré môže znamenať potenciálne riziko.


Ministerstvo životného prostredia preto odporúča tento odpad ukladať do pevných plastových vriec, odpad postriekať bežne dostupným dezinfekčným roztokom, vrece zaviazať a až následne vyhodiť do komunálneho odpadu.


Postup na likvidáciu použitých samodiagnostických testov ako komunálneho odpadu sa uvádza aj v návode na použitie od dodávateľov týchto testov.

Pôvodca, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ/právnická osoba/firma, ktorá nie je zdravotníckym zariadením, ani nedisponuje ambulanciou všeobecného/špeciálneho lekára vo svojej prevádzke, nemá preto povinnosť viesť evidenciu odpadu pochádzajúceho z testovania, rovnako sa nevypĺňa sprievodný list nebezpečného odpadu.

Osobitným požiadavkám na zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého z testovania na COVID-19 z hľadiska prevencie nákazy podliehajú zdravotnícke zariadenia. Vzniknutý odpad zdravotnícke zariadenia evidujú ako nebezpečný odpad.

zdroj: Odborno-metodické usmernenie Ministerstva ŽP SR

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že spoločným dodržaním

všetkých opatrení sa nám podarí túto situáciu zvládnuť.

Tím AT CONSULT spol. s r. o.