24.4.2019 • MVDr. Marián Rozložník

Zmeny vo Vyhláške 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania budú platné už od 01.05.2019.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. hovorí podrobne o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. V praxi sú to teda aj všetky náležitosti ohľadom schvaľovacieho procesu v týchto zariadeniach.

Od 01.05.2019 je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 102/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

Aké zmeny nastali vo Vyhláške č. 533/2007 Z.z.?

  • V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Teplota v chladničke a mrazničke musí byť monitorovaná povinne kalibrovaným meradlom.3)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: „3) § 17 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
  • V § 5 sa vypúšťa odsek 1: „V zariadení spoločného stravovania, v ktorom nie je zabezpečené preberanie potravín, najmä mlieka, mliečnych výrobkov, chleba a pečiva, počas nočného rozvozu od dodávateľov, musia byť zriadené priestory na ich prechodné uskladnenie chránené pred znečistením, umývateľné a uzamykateľné.“ – Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
  • V § 6 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta: „V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje viac ako 50 žien, musia byť kabíny na osobnú hygienu žien.“
  • V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 20, môže byť jeden záchod pre stravníkov spoločný pre mužov a ženy.
  • V § 6 ods. 7 sa na konci vypúšťajú slová: „s uzatváracím príklopom ovládateľným zošliapnutím“.
  • V § 8 odsek 4 znie: „Udržiavacie práce 3a) v zariadení spoločného stravovania sa vykonajú bezodkladne po ich porušení alebo znečistení; maľovanie vo výrobnom priestore a skladovacích priestoroch v zariadeniach spoločného stravovania v školách a v školských zariadeniach sa vykoná najmenej jedenkrát ročne.“. – Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: „3a) § 139b ods. 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“

Implementácia požiadaviek novely do praxe

Pri implementácií jednotlivých požiadaviek uvedenej novely vyhlášky Vám budeme radi nápomocní.

Vy venujte svoj čas rozvoju podnikateľskej činnosti a my zo spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o. Vám pomôžeme pri rozlúsknutí legislatívnych povinností. Neváhajte a kontaktujte nás.