22.3.2019 • Ing. Martina Micenková

Odpadové oleje sú podľa zákona o odpadoch zaradené do skupiny osobitné prúdy odpadov. Sú definované ako všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

Legislatíva upravujúca nakladanie s odpadovými olejmi

Nakladanie s odpadovými olejmi rieši piata časť zákona o odpadoch, osobitné prúdy odpadov č. 79/2015 Z.z., konkrétne §76, ktorý vymedzuje aj povinnosti nakladania s nimi.

Taktiež aj Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES v Článku 21 určuje povinnosti týkajúce sa nakladania s odpadovými olejmi ako s nebezpečným odpadom, z ktorej sa ustanovenia preklopili do aktuálne platného zákona o odpadoch.

Ako nakladať s odpadovými olejmi?

Nakladanie s odpadovými olejmi sa musí riadiť podľa priorít v hierarchii odpadového hospodárstva tak, aby sa vždy uprednostnili možnosti, ktoré zabezpečia čo najlepší environmentálny výsledok.

Prioritne je dôležitý oddelený zber odpadových olejov a je napr. zakázané zmiešavanie olejov s inými druhmi odpadov, s inými látkami, a zmiešavať odpadové oleje navzájom, ak toto bráni ich ďalšiemu spracovaniu.

Môže byť však udelená výnimka na zmiešavanie rôznych druhov olejov, ak o ňu požiadate prostredníctvom žiadosti o vydanie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia. Súhlas bude vydaný len za podmienky, že takéto nakladanie nebude mať negatívny vplyv na ďalšie spracovanie olejov.

Odpadové oleje sa musia zbierať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať oddelene od ostatných druhov odpadov, pričom sa uprednostňuje ich materiálové zhodnotenie pred energetickým. Ak nie je možné uplatniť ani jednu z týchto dvoch možností, tak povinnosťou pôvodcu, držiteľa je zabezpečiť ich zneškodnenie.

Spracovanie odpadového oleja

Spracovateľom odpadového oleja môže byť len podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov. Autorizácia patrí medzi významné administratívne nástroje v oblasti nakladania s odpadmi. Autorizácia na spracovanie odpadových olejov sa udeľuje iba právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, a jedná sa o viazanú živnosť v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

Kto je zodpovedný za nakladanie s odpadovými olejmi?

Pri nakladaní s odpadovými olejmi sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov tak ako je to pri obaloch, odpadoch z neobalových výrobkov, pneumatík, batérií a akumulátorov a pod., takže si v tomto prípade nemusíte plniť povinnosti napr. voči Organizácii zodpovednosti výrobcov.

Za oleje už nebude mať zodpovednosť ich výrobca alebo dovozca, ale za správne nakladanie s odpadovými olejmi zodpovedá ich pôvodca, resp. držiteľ.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť v súvislosti s odpadovými olejmi

V prípade, že vašou podnikateľskou činnosťou, či už ste držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník, vznikajú odpadové oleje, nemali by ste zabúdať, že vašou povinnosťou je evidenčná aj ohlasovacia povinnosť.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ste povinný podať na príslušný Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie – sekcia Odpadové hospodárstvo. 

Evidenciou a ohlásením sa vaše povinnosti nekončia, ste totiž povinný evidenciu a ohlásenia uchovávať či už v elektronickej alebo papierovej forme po dobu 5 rokov.

Viac o evidenciách a hláseniach v odpadovom hospodárstve nájdete tu.

Odpadové oleje z domácností

Ak sa jedná o odpadové oleje, ktoré sú komunálnym odpadom, teda od pôvodcov – občanov, nie podnikateľov, môže ich pôvodca odovzdať na zbernom dvore alebo na mieste presne určenom obcou. Každá obec je povinná vo svojom VZN (všeobecne záväzné nariadenie obce) uviesť podrobnosti, kam môžete odpadový olej z domácnosti s obsahom škodlivých látok odovzdať.

Neviete si poradiť?

Ak potrebujete pomoc pri nakladaní s odpadovými olejmi alebo s inými časťami odpadového hospodárstva, radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás tak, ako Vám to najviac vyhovuje 🙂