19.5.2017 • MVDr. Marián Rozložník

AT CONSULT spol. s r. o. požiadalo Úrad verejného zdravotníctva SR o vydanie záväzného stanoviska a usmernenia k Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách. Dôvodom je, že Výnos nehovorí o obsahu soli v lahôdkárskych výrobkoch.

Od 1.12.2015 máme na území SR v platnosti nový Výnos upravujúci obsah jedlej soli v potravinách – „Výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014“. Dôvodom pre vydanie výnosu je vysoký príjem soli u obyvateľstva Slovenskej republiky (9 – 11 g/deň), ku ktorému prispievajú niektoré základné potraviny. Vysoký príjem soli je dokázateľne rizikový faktor ovplyvňujúci zdravotný stav populácie. Podľa WHO je odporúčaný denný príjem 5 g/deň u dospelého človeka. Z uvedeného dôvodu by sme v stravovaní počas dňa mali dávať prednosť „neslaným“ potravinám, aj keď je to možno menej atraktívne pre naše chuťové návyky.

Aký je v súčasnosti priemerný denný príjem soli u obyvateľstva?

Podľa údajov z celoslovenského monitoringu sa príjem kuchynskej soli v celodennej strave pohyboval od 110 do 115 % dennej odporúčanej dávky 5g (podľa WHO) v kategórii žien. U mužov bol zaznamenaný vyšší príjem a to od 139 do 151 % uvedenej odporúčanej dávky v r. 2011 až 2012. Zároveň bolo zaznamenané zvýšenie príjmu kuchynskej soli o 20 až 25% v rokoch 2011 a 2012 v porovnaní s rokmi 2001 až 2004 v sledovaných vekových kategóriách žien a mužov.

Kontroly dodržiavania uvedeného Výnosu už prebiehajú!

To, či nedošlo k presiahnutiu stanoveného najvyššie prípustného množstva pridávanej jedlej soli, sa kontroluje na základe laboratórnych vyšetrení vzoriek potravín spolu s kontrolou technických údajov noriem ku komoditám potravín – v prípade komodít ako napr. chlieb a pečivo a v prípade hotových pokrmov s kontrolou receptúr. Ide o systematicky plánované kontroly a monitorovanie situácie v zmysle ročných plánov pre kontrolu jednotlivých RÚVZ na celom území SR.

Čo však so stanovením obsahu soli v lahôdkárskych výrobkoch? Vo Výnose sa na ne zabudlo.

Potravinový kódex SR (druhá časť, dvanásty oddiel, § 94) hovorí, že lahôdkárske výrobky sú potravinárske výrobky rôzneho zloženia, určené na rýchlu spotreby a pozostávajúce zo surovín rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Sú to najmä mäsové špeciality, rybacie výrobky, výrobky studenej kuchyne, majonézové šaláty, zeleninové šaláty, obložené pekárske výrobky a cukrárenské výrobky. 

Výnos č. S08975-OL-2014 sa vôbec nezmieňuje o najvyššom prípustnom množstvo pridanej jedlej soli v lahôdkárskych výrobkoch a to predstavuje pre spotrebiteľov a výrobcov značný problém. Výrobky tohto druhu totiž častokrát tvoria veľký podiel denného príjmu spotrebiteľov a výrobcovia tohto druhu výrobkov sa taktiež nemajú ako riadiť pri stanovení obsahu jedlej soli. 

To, akej hodnoty sa majú výrobcovia držať pri stanovení jedlej soli v lahôdkárskych výrobkoch, nie je vo Výnose č. S08975-OL-2014 jednoznačne stanovené. Aby sme predchádzali negatívnym situáciám pri výkone úradných kontrol vo Vašich prevádzkach, požiadali sme o stanovisko Úrad verejného zdravotníctva SR, aby vydal záväzné stanovisko k plneniu vyššie uvedenej povinnosti v lahôdkárskych výrobniach ako aj v zariadeniach spoločného stravovania.   

O výsledkoch rokovania Vás budeme informovať – výsledok rokovania nájdete tu.