1.6.2017 • MVDr. Marián Rozložník

Od 1. júna 2017 vstupuje do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z.z., ktorá upravuje pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky približuje zmeny, ktorými vyšiel v ústrety prevádzkovateľom i spotrebiteľom. Zároveň pripomína možné epidemiologické riziká súvisiace s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa a vajec pre určité skupiny ľudí.

„Tataráky“ v reštauráciách sú povolené

Novela upravuje viaceré doterajšie postupy v prevádzkach verejného stravovania. „Prevádzky spoločného stravovania, ako sú napr. reštaurácie, môžu od 1. júna 2017 pripravovať pokrmy z tepelne nespracovaného alebo čiastočne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov. Patrí tam aj tzv. tatársky biftek. Do takýchto pokrmov je možné pridávať surové slepačie vajcia. Vajcia však musia byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov, pri príprave z nich je potrebné dodržiavať zásady čerstvosti vajec a hygieny pri príprave pokrmu,“ zdôrazňuje MUDr. Iveta Trusková, PhD., vedúca odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tepelne nespracovaný pokrm: tatársky biftek

Okrem tatárskeho bifteku sa do uvedenej skupiny jedál zaraďujú aj steaky.

Tepelne nespracovaný pokrm: steak

Aké sú podmienky pre podávanie tepelne nespracovaného mäsa?

Tepelne nespracované pokrmy možno podávať bezprostredne po ich príprave a len v prevádzkach verejného stravovania, ako sú napr. reštaurácie. Nemožno ich pripravovať ani podávať, napr. v stánkoch s rýchlym občerstvením, v závodnom stravovaní a v iných typoch uzavretého stravovania.

Nahlásenie podávania pokrmov

Ďalšou zmenou je oznamovacia povinnosť prevádzok verejného stravovania. Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný oznámiť to miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. Na predchádzanie možným zdravotným ohrozeniam z konzumácie takýchto pokrmov je potrebné vykonať analýzu rizík vznikajúcich pri ich príprave a zapracovať ich do plánu HACCP.

Chceli by ste vo svojej prevádzke ponúkať tepelne nespracované pokrmy? Obráťte sa na nás. Na mieru zapracujeme túto činnosť do Vášho plánu HACCP a vybavíme potrebné oznámenia.

Upozornenie na zdravotné riziká

Prevádzky verejného stravovania musia taktiež zabezpečiť aj informovanie o prípadných zdravotných rizikách, ktoré môžu pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec vzniknúť, a to v jedálnom lístku zariadenia verejného stravovania formulkou: „Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“

Novela vyhlášky umožňuje aj zmrazovanie

Novela vyhlášky umožňuje aj zmrazenie mäsa, rýb a iných morských živočíchov, očistenej a nakrájanej zeleniny v hlboko zmrazovacích zariadeniach osobitne určených na tento účel, a to vo všetkých typoch prevádzok zariadení spoločného stravovania.

Zdroj: tlačová správa Úradu verejného zdravotníctva SR