10.7.2017 • MVDr. Marián Rozložník

AT CONSULT spol. s r. o. požiadalo Úrad verejného zdravotníctva SR o vydanie záväzného stanoviska a usmernenia k Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách. Dôvodom bolo, že Výnos nehovorí o obsahu soli v lahôdkárskych výrobkoch. Tejto problematike sme sa venovali aj v našom predchádzajúcom článkuAký je výsledok rokovania?

Aké stanovisko vydal Úrad verejného zdravotníctva k problematike požiadaviek na jedlú soľ v lahôdkárskych výrobkoch?

„V prípade lahôdkárskych výrobkov, ako sú majonézové šaláty a kusové lahôdkárske výrobky – bagety, sa jedná o pokrmy určené na priamu spotrebu ako také, máme za to, že tieto možno zaradiť v rámci kategórie „Hotové pokrmy chladené a mrazené priemyselne vyrobené“ so stanoveným najvyšším prípustným množstvom pridávanej jedlej soli v množstve 18 000 mg/kg.

Stanovisko ÚVZ SR k najvyššiemu prípustnému množstvu pridanej jedlej soli v lahôdkárskych výrobkoch.

Stanovisko ÚVZ SR k najvyššiemu prípustnému množstvu pridanej jedlej soli v lahôdkárskych výrobkoch.