Pri stavebných odpoadoch je potrebné rozlišovať medzi definíciami a charakteristikou pre stavebné odpady, odpady z demoláciídrobné stavebné odpady.

Drobné stavebné odpady

Drobné stavebné odpady patria do skupiny č. 20 – komunálne odpady. Jedná sa o odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený množstvový zber. Poplatok za drobné stavebné odpady je zahrnutý v rámci poplatku za komunálne odpady. Za nakladanie s drobným stavebným odpadom zodpovedá obec, na území ktorej tieto odpady vznikli.

Medzi drobné stavebné odpady nepatria:

  • izolačné materiály obsahujúce azbest,
  • stavebné materiály obsahujúce azbest,
  • iné stavebné odpady s obsahom nebezpečných látok,

nakoľko nakladanie s týmito odpadmi podlieha osobitnému režimu.

Drobné stavebné odpady

Stavebné odpady a odpady z demolácií

Stavebné odpady a odpady z demolácií tvoria samostatnú skupinu č. 17 v rámci katalógu odpadov s názvom Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest. Sú to odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

Pôvodcom odpadu, v tomto prípade, ak stavebné a demolačné práce vykonávané v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby, teda podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Ak sa podobné práce vykonávajú pre fyzickú osobu (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva, teda napr. stavebná spoločnosť. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti držiteľa odpadu, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch.

Výnimka pri nakladaní so stavebnými odpadmi platí v prípade výstavby, údržby, rekonštrukcie alebo demolácie komunikácií. Povinnosti v tomto prípade spadajú na osobu, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie. Držiteľ týchto odpadov z demolácie je povinný ich materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

Netreba zabudnúť, že držiteľ odpadov, pokiaľ sa jedná o právnickú alebo fyzickú osobu, podnikateľa má aj evidenčné a ohlasovacie povinnosti.