21.4.2017 • Ing. Martina Micenková

V zákone o odpadoch boli prijaté viaceré zmeny, ktoré nadobúdajú platnosť od 1.5.2017. Zmeny sa týkajú napríklad spätného zberu pneumatík, zberu tetrapakov, zmluvných vzťahov výrobcu vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov a pod. Ďalšia dôležitá zmena, ktorá vstúpi do platnosti neskôr, a to od 1.1.2018, sa týka znižovania spotreby ľahkých plastových tašiek.

Zmeny zákona o odpadoch platné od 1.5.2017

  • spätný zber pneumatík – doteraz bolo možné použité pneumatiky odovzdať len distribútorovi pneumatík, teda predajcovi, v pneuservise alebo autoservise. Po novom už občania môžu pneumatiky odovzdať aj v obci, či už na zbernom dvore (ak ho má obec zriadený) alebo na inom určenom mieste. Podmienkou bude, že obec má možnosť spätného zberu uvedenú vo svojom všeobecnom záväznom nariadení (VZN). Na vykonávanie spätného zberu si obec nemusí vybavovať súhlas.

  • zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. tetrapaky – obce budú povinné vykonávať zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. tetrapaky. Náklady na zber im zaplatí Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), čo sa však odrazí na nákladoch výrobcov.

Pozitívnou zmenou pre distribútorov pneumatík je zrušenie povinnosti zasielania hlásení vždy k poslednému dňu štvrťroka, pretože údaje o množstvách vyzbieraných pneumatík má k dispozícii ich zmluvná Organizácia zodpovednosti výrobcov. Povinnosť zasielať množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík Koordinačnému centru (KC) pre prúd odpadových pneumatík bude mať výrobca pneumatík. Termín zasielania je do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok.

Zmeny sa dotknú aj zmluvných vzťahov výrobcu vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov ukončením vzťahu výpoveďou do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností OZV. Taktiež možno ukončiť vzťah do 31. decembra kalendárneho roku bez udania dôvodu alebo odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší OZV autorizáciu.

Ďalej bola firmám zrušená povinnosť štvrťročne zasielať Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu na MŽP SR. Táto doterajšia povinnosť zasielania (posledné hlásenie bolo potrebné zaslať za 1. štvrťrok 2017 do 30.4.2017) bola viazaná na už zrušený Recyklačný fond.

Ďalšia zmena zákona o odpadoch platná od 1.1.2018

Dôležitá zmena vstúpi do platnosti od 1.1.2018 a týka sa predchádzania vzniku odpadu z obalov a to znižovaním spotreby ľahkých plastových tašiek.

Ak ste doteraz bezplatne poskytovali k nákupu tovaru alebo výrobkov ľahké plastové tašky (to sú také, ktorých hrúbka steny je menšia ako 50 mikrometrov), tak ste povinný ich poskytovať za úhradu a/alebo bez úhrady poskytovať iné druhy tašiek, napr. papierový obal. Povinnosť sa však nevzťahuje na veľmi ľahké tašky, ktorých používanie sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami. Ich hrúbka steny je menšia ako 15 mikrometrov.