25.1.2017 • Ing. Martina Micenková

Tohtoročný termín na podanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa rýchlo blíži. Túto povinnosť majú držitelia odpadu, spostredkovatelia a obchodníci za určitých podmienok. Týka sa táto povinnosť aj vás?

Kto a ako má povinnosť viesť evidenciu odpadov?

Každý držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník má povinnosť viesť evidenciu odpadov za každý druh a poddruh odpadu bez ohľadu na množstvo, a to priebežne počas celého kalendárneho roka. V prípade, že sa jedná o viacero prevádzkarní, odpady je nutné evidovať pre každú jednu prevádzkareň samostatne. Táto povinnosť vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Evidencia odpadov sa vykonáva do tzv. evidenčného listu odpadov, ktorý je potrebné uchovávať 5 rokov či už v písomnej alebo elektronickej podobe. Sumárne množstvá odpadov, s ktorými sa počas kalendárneho roka nakladalo, sa odzrkadlia v ročnom ohlásení za odpady.

Kedy ste povinní podávať ročné hlásenie za odpady?

Povinnosťou každého prevádzkovateľa (teda toho, kto je držiteľom odpadu, sprostredkovateľom a obchodníkom) je podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ak spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 1. nakladáte ročne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov
 2. nakladáte ročne s viac ako 1 tonou ostatných odpadov
 3. vzniká vám biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a ďalších odpadov uvedených v Prílohe č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z., bez ohľadu na jeho množstvo

Ak spĺňate aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, váš čas, aby ste si povinnosť splnili, sa už pomaly kráti. Ohlásenie by ste totiž mali zaslať najneskôr do 28. februára príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Zmenil sa nielen termín dokedy je potrebné podať ohlásenie, ale nastala aj drobná zmena v tlačive.

Ďalšie ohlásenia podávané štvrťročne

Okrem ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvedeného v predchádzajúcich odsekoch je potrebné vykonať vždy za obdobie kalendárneho štvrťroka aj ohlásenie o vzniku a nakladaní:

 1. s použitými batériami a akumulátormi,
 2. s odpadovými olejmi,
 3. s odpadovými pneumatikami,
 4. s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
 5. s elektroodpadom,
 6. s odpadmi z polyetylénteraftalátu,
 7. s odpadmi z polyetylénu,
 8. s odpadmi z polypropylénu,
 9. s odpadmi z polystyrénu,
 10. s odpadmi z polyvinylchloridu,
 11. s odpadmi z papiera a lepenky,
 12. s odpadmi zo skla,
 13. so starými vozidlami,
 14. s odpadmi z kovových obalov

Každé jedno podané hlásenie, teda podľa novej legislatívy – Ohlásenie, ste povinní uchovávať buď v písomnej alebo elektronickej podobe 5 rokov.

Neviete si s ohláseniami poradiť?

Ak potrebujete pomoc pri vypracovaní ohlásenia, radi Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás tak, ako Vám to najviac vyhovuje 🙂